Algemene leveringsvoorwaarden Toernooigenerator

Artikel 1. Definities

1.1 Diensten: alle diensten die Toernooigenerator voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan het leveren van een online portaal voor het aanmaken, bewerken en opslaan van een door de Opdrachtgever georganiseerd toernooi.

1.2 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Toernooigenerator en Opdrachtgever krachtens welke Toernooigenerator de Diensten zal uitvoeren.

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

2.1 Toernooigenerator zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en
welke bedragen de Opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

2.2 Door Toernooigenerator verzonden offerte zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig na ontvangst door de Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

2.3 Indien, naar achteraf blijkt, dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken, heeft Toernooigenerator het recht om de prijzen in de offerte aan te passen.

2.4 Een Overeenkomst komst tot stand vanaf het moment dat de Opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan Toernooigenerator verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

2.5 Na het tot stand komen van een Overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse
goedkeuring worden gewijzigd.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle door Toernooigenerator gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien de Opdrachtgever en Toernooigenerator een duurovereenkomst sluiten, is Toernooigenerator gerechtigd de prijzen op ieder moment tijdens een lopende Overeenkomst te verhogen. Indien Toernooigenerator overgaat tot prijsverhoging zal hij Opdrachtgever daar tijdig over informeren en is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van een opzegtermijn van één
maand.

3.3 Het recht van opzegging bij prijsverhogingen als omschreven in artikel 3.2 is niet van
toepassing indien Toernooigenerator de prijzen eenmaal per jaar met minder dan vijf
procent verhoogt.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Na het tot stand komen van een Overeenkomst zal Toernooigenerator binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de Diensten.

4.2 De Opdrachtgever dient Toernooigenerator te voorzien van alle juiste gegevenwaarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever is in ieder geval verplicht Toernooigenerator onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Toernooigenerator
om verzoekt.

4.3 De door Toernooigenerator opgegeven leveringstermijnen zijn van indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijn op te vatten. Toernooigenerator is pas in verzuim nadat de Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Toernooigenerator ook na deze ingebrekestelling wezenlijk tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.

4.4 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de hem uit de Overeenkomst toekomende verplichtingen is Toernooigenerator gerechtigd de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen zonder dat Toernooigenerator op enige wijze schadeplichtig is jegens de Opdrachtgever. Ook overige handelingen in strijd met hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden verschaffen Toernooigenerator het recht als neergelegd in de eerste volzin van dit lid.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever
5.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om gegevens te publiceren via Toernooigenerator die op enige wijze strijdig is met geldende wet of regelgeving in Nederland. Hieronder valt zeker te verstaan, doch niet uitsluitend, enige materiaal
dat:
• inbreuk maakt op intellectuele eigendommen;
• smadelijk;
• bedreigend;
• beledigend;
• racistisch;
• haatzaaiend;
• discriminerend is;
• porno of kinderporno bevat;
• de privacy van derden schendt een;
• verwijzen naar dergelijke informatie op websites van derden.

5.2 Indien derden menen dat enig materiaal van de Opdrachtgever dat valt onder de niet- limitatieve opsomming van artikel 5.1 inbreuk maakt op hun rechten of op enige andere wijze strijdig is met wet en regelgeving zal Toernooigenerator dit onderzoeken. Indien de klacht gegrond wordt verklaard is Toernooigenerator gerechtigd al het materiaal te verwijderen.

5.3 Toernooigenerator is te allen tijden gerechtigd aangifte te doen indien de Opdrachtgever informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. Toernooigenerator is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met
handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de Opdrachtgever in het kader van een onderzoek.

5.4 Indien de Opdrachtgever herhaaldelijk materiaal beschikbaar stelt via de servers dat valt onder de categorieën als neergelegd in artikel 5.1 of op enige wijze strijdig is met enige wet of regelgeving is Toernooigenerator gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden zonder dat de Opdrachtgever het recht toekomst van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien Toernooigenerator op het moment van ontbinding onder omstandigheden als omschreven in dit lid nog vorderingen op de Opdrachtgever heeft, worden deze vorderingen direct opeisbaar.

5.5 Het is de Opdrachtgever ten strengste verboden om overige gebruikers van de door Toernooigenerator aangeboden Diensten te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Toernooigenerator.

5.6 De door de Opdrachtgever aangemaakte toernooien en gepubliceerde gegevens zullen beschikbaar blijven gedurende de in de overeenkomst vastgestelde termijn. Na het verstrijken van deze termijnen zal Toernooigenerator alle gegevens verwijderen van de servers.

Artikel 6. Beschikbaarheid van Toernooigenerator
6.1 Toernooigenerator zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar
systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door Toernooigenerator opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte.

6.2 Toernooigenerator is niet gehouden tot het maken van back-ups van de door de Opdrachtgever op de servers van Toernooigenerator geplaatst gegevens. Toernooigenerator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de teloorgang van gegevens.

6.3 Toernooigenerator zal beschikbaar zijn voor de door de Opdrachtgever opgegeven
personen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de persoonsgegevens deze personen aan Toernooigenerator.

Artikel 7. Inloggegevens
7.1 Toernooigenerator verstrekt de Opdrachtgever persoonlijke inloggegevens, waarmee toegang tot de Diensten en het profiel van de Opdrachtgever verkregen kan worden.

7.2 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar
inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het profiel van de Opdrachtgever, is Toernooigenerator gerechtigd het profiel te blokkeren of te verwijderen.

7.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van
de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het profiel van de Opdrachtgever worden gedaan.

7.4 Indien derden zich toegang verschaffen tot het profiel van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever toegerekend kan worden, dient de Opdrachtgever dit onmiddellijk na ontdekking aan Toernooigenerator te melden.

7.5 Toernooigenerator is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn profiel door derden.

7.6 De Opdrachtgever vrijwaart Toernooigenerator van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het profiel van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Betaling
8.1 Nadat een Overeenkomst tot stand komt dient de Opdrachtgever te voldoen aan alle door Toernooigenerator opgelegde betalingsverplichtingen. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van Toernooigenerator.

8.2 Toernooigenerator zal de Opdrachtgever in beginsel per jaar factureren, tenzij anders overeengekomen wordt. Door Toernooigenerator verzonden facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum door de Opdrachtgever zijn voldaan.

8.3 De Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat Toernooigenerator op enig moment elektronisch kan factureren

8.4 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen zal Toernooigenerator de Opdrachtgever informeren en in gebreke stellen waarbij een nadere betalingstermijn wordt vastgesteld. Daarna is de Opdrachtgever in verzuim en in Toernooigenerator gerechtigd de uitvoering van Diensten op te schorten. Ook is Toernooigenerator vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is gerechtigd een rente te vorderen over de openstaande bedragen van vijf procent.

8.5 Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.6 De Opdrachtgever kan bezwaren tegen de door Toernooigenerator verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Toernooigenerator kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Toernooigenerator een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

8.7 Indien de Opdrachtgever surcèance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard zijn alle uit de Overeenkomst voortvloeiende bedragen die aan Toernooigenerator toekomen direct opeisbaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 De totale aansprakelijkheid van Toernooigenerator wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen
prijs (excl. BTW).

9.2 De aansprakelijkheid van Toernooigenerator wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Toernooigenerator onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Toernooigenerator ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft
schieten.

9.3 Aansprakelijkheid van Toernooigenerator voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

9.4 Opdrachtgever vrijwaart Toernooigenerator van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens.

9.5 Wanneer Toernooigenerator onverhoopt hetgeen bepaalt in lid 9.3 en 9.4 wel aansprakelijk wordt gesteld voor de teloorgang van gegevens, is Toernooigenerator hoogstens aansprakelijk voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst. Wanneer spraken is van een duurovereenkomst, is Toernooigenerator slecht verplicht het factuurbedrag van de maand waarin de gegevens verloren gingen
terug te boeken.

9.6 Opdrachtgever vrijwaart Toernooigenerator voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Toernooigenerator.

9.7 De Opdrachtgever moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken
en draadloze communicatie. Toernooigenerator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Toernooigenerator is niet aansprakelijk voor
beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 10. Onderbreking van de Diensten en overmacht
10.1 Ten behoeve van periodiek onderhoud, updates etc. is Toernooigenerator gerechtigd de servers (daarmee het materiaal van de Opdrachtgever) tijdelijk buiten gebruik te stellen. Toernooigenerator is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever in verband met het buiten gebruik stellen lijdt.

10.2 Indien Toernooigenerator de servers buiten gebruik stelt zal hij de Opdrachtgever
daarover informeren en informatie verschaffen over de te verwachten ‘down time’.

10.3 Toernooigenerator is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van twee maanden blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

10.4 Toernooigenerator is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Toernooigenerator weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Toernooigenerator kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Toernooigenerator een
overeenkomst is aangegaan.

10.5 Naast het bepaalde in lid 10.4 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 11 Duur overeenkomst en beëindiging
11.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van Diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.

11.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.

11.3 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Toernooigenerator de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode.

11.4 Beide partijen, zowel Opdrachtgever als Toernooigenerator, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de
overeenkomst.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom
12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend
materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Toernooigenerator of zijn licentiegevers.

12.2 De inhoud van de website van Toernooigenerator en de door Toernooigeneratorontwikkelde software, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Toernooigenerator en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Toernooigenerator.

12.3 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Toernooigenerator ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Toernooigenerator.

12.4 Toernooigenerator is niet verantwoordelijk voor enige gegevens die de Opdrachtgever op de servers van Toernooigenerator plaatst. Indien de door Opdrachtgever geplaatste gegevens op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de Opdrachtgever Toernooigenerator vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van Opdrachtgever.

Artikel 13. Overige bepalingen en toepasselijk recht
13.1 Indien enige bepaling vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen in deze
overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen Toernooigenerator en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

13.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

13.3 Rechten en plichten voortvloeiende uit deze Overeenkomst kunnen slechts door de Opdrachtgever op een derden worden overgedragen indien Toernooigenerator hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

13.4 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Toernooigenerator partij is, is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing.

13.5 De Opdrachtgever en Toernooigenerator zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

13.6 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de
(kanton)rechter te Haarlem bevoegd kennis te nemen van geschillen.